Νησίδα Μήτρου
Προϊστορικός οικισμός (2004–2008)
Διεξήχθησαν συστηματικές ανασκαφές από
την ΙΔ ́ ΕΠΚΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Tennessee, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής
Σχολής Κλασικών Σπουδών (εικ. 8). Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα των ανασκαφών, η νησίδα
κατοικήθηκε χωρίς διακοπή από την πρωτοελ-
λαδική έως την ύστερη πρωτογεωμετρική πε-
ρίοδο. Το σημαντικότερο εύρημα της προμυκη-
ναϊκής εποχής αποτελεί το αποτύπωμα ενός
μικρού ξύλινου πλοιαρίου. Η έρευνα επικε
ντρώθηκε κυρίως στην υστεροελλαδική και πρωτο
-
γεωμετρική
φάση του οικισμού, σε μια προ-
σπάθεια να γίνουν κατανοητά η οργάνωσή του
και ο τρόπος που επηρεάστηκε από τις αλλαγές
που ελάμβαναν χώρα σε μεγάλα μυκηναϊκά
κέντρα. Από τα εννέα οικοδομικά σύνολα ξε-
χωρίζει μνημειώδες κτήριο, αγνώστου μέχρι
στιγμής χρήσης, εντός του οποίου εντοπίστηκε
τάφος μεγάλων διαστάσεων, συλημένος από
την αρχαιότητα. Ένα χρυσό δακτυλίδι και τμήμα
χρυσού βραχιολιού από το εσωτερικό του υπο-
δεικνύουν την ιδιαίτερη κοινωνική θέση του
ενός ή περισσοτέρων ενταφιασθέντων προ-
σώπων. Κατά την πρωτογεωμετρική εποχή ο
αστικός χαρακτήρας του οικισμού μεταβάλλεται
σε αγροτικό. Εμφανίζεται ο τύπος κτηρίου με
αψιδωτή κάτοψη και το μεγαλύτερο μέρος του
μυκηναϊκού οικισμού μετατρέπεται σε ταφικό
χώρο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παλιά παιδικά παιχνίδια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ονειροκρίτης