Νησίδα Μήτρου
Προϊστορικός οικισμός (2004–2008)
Διεξήχθησαν συστηματικές ανασκαφές από
την ΙΔ ́ ΕΠΚΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
του Tennessee, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής
Σχολής Κλασικών Σπουδών (εικ. 8). Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα των ανασκαφών, η νησίδα
κατοικήθηκε χωρίς διακοπή από την πρωτοελ-
λαδική έως την ύστερη πρωτογεωμετρική πε-
ρίοδο. Το σημαντικότερο εύρημα της προμυκη-
ναϊκής εποχής αποτελεί το αποτύπωμα ενός
μικρού ξύλινου πλοιαρίου. Η έρευνα επικε
ντρώθηκε κυρίως στην υστεροελλαδική και πρωτο
-
γεωμετρική
φάση του οικισμού, σε μια προ-
σπάθεια να γίνουν κατανοητά η οργάνωσή του
και ο τρόπος που επηρεάστηκε από τις αλλαγές
που ελάμβαναν χώρα σε μεγάλα μυκηναϊκά
κέντρα. Από τα εννέα οικοδομικά σύνολα ξε-
χωρίζει μνημειώδες κτήριο, αγνώστου μέχρι
στιγμής χρήσης, εντός του οποίου εντοπίστηκε
τάφος μεγάλων διαστάσεων, συλημένος από
την αρχαιότητα. Ένα χρυσό δακτυλίδι και τμήμα
χρυσού βραχιολιού από το εσωτερικό του υπο-
δεικνύουν την ιδιαίτερη κοινωνική θέση του
ενός ή περισσοτέρων ενταφιασθέντων προ-
σώπων. Κατά την πρωτογεωμετρική εποχή ο
αστικός χαρακτήρας του οικισμού μεταβάλλεται
σε αγροτικό. Εμφανίζεται ο τύπος κτηρίου με
αψιδωτή κάτοψη και το μεγαλύτερο μέρος του
μυκηναϊκού οικισμού μετατρέπεται σε ταφικό
χώρο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Παλιά παιδικά παιχνίδια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ονειροκρίτης